Traditional

柳塘送春

海棠開後雨冥綿,寒食清明又一年。
勝賞挨排三月朔,嫩晴將息百花天。
山光水色供圖障,燕語鶯聲助管弦。
我自吟邊閑拄頰,笑人陌上拾花鈿。

Simplified

柳塘送春

海棠开后雨冥绵,寒食清明又一年。
胜赏挨排三月朔,嫩晴将息百花天。
山光水色供图障,燕语莺声助管弦。
我自吟边闲拄颊,笑人陌上拾花钿。

Pronunciation

liǔ táng sòng chūn

hǎi táng kāi hòu yǔ míng mián , hán shí qīng míng yòu yī nián 。
shèng shǎng āi pái sān yuè shuò , nèn qíng jiāng xī bǎi huā tiān 。
shān guāng shuǐ sè gōng tú zhàng , yàn yǔ yīng shēng zhù guǎn xián 。
wǒ zì yín biān xián zhǔ jiá , xiào rén mò shàng shí huā diàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.