Traditional

柳宜城鵲巢歌

相公宅前楊柳樹,野鵲飛來復飛去。
東家斫樹枝,西家斫樹枝。
東家西家斫樹枝,發遣野鵲巢何枝。
相君處分留野鵲,一月生得三個兒。
相君長命復富貴,口舌貧窮徒爾為。

Simplified

柳宜城鹊巢歌

相公宅前杨柳树,野鹊飞来复飞去。
东家斫树枝,西家斫树枝。
东家西家斫树枝,发遣野鹊巢何枝。
相君处分留野鹊,一月生得三个儿。
相君长命复富贵,口舌贫穷徒尔为。

Pronunciation

liǔ yí chéng què cháo gē

xiāng gōng zhái qián yáng liǔ shù , yě què fēi lái fù fēi qù 。
dōng jiā zhuó shù zhī , xī jiā zhuó shù zhī 。
dōng jiā xī jiā zhuó shù zhī , fā qiǎn yě què cháo hé zhī 。
xiāng jūn chǔ fēn liú yě què , yī yuè shēng dé sān gè ér 。
xiāng jūn cháng mìng fù fù guì , kǒu shé pín qióng tú ěr wéi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.