Traditional

柳橋秋夕

柳疏橋盡見,水落路全通。
衣杵家家月,漁舟浦浦風。
眼明無俗物,步蹇有枯筇。
野逸誰能那,悠然西復東?

Simplified

柳桥秋夕

柳疏桥尽见,水落路全通。
衣杵家家月,渔舟浦浦风。
眼明无俗物,步蹇有枯筇。
野逸谁能那,悠然西复东?

Pronunciation

liǔ qiáo qiū xī

liǔ shū qiáo jìn jiàn , shuǐ luò lù quán tōng 。
yī chǔ jiā jiā yuè , yú zhōu pǔ pǔ fēng 。
yǎn míng wú sú wù , bù jiǎn yǒu kū qióng 。
yě yì shuí néng nà , yōu rán xī fù dōng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.