Traditional

柳梢青

錦裏繁華。
環宮故邸,疊萼奇花。
俊客妖姬,爭飛金勒,齊駐香車。
何須幕障幃遮。
寶杯浸,紅雲瑞霞。
銀燭光中,清歌聲裏,休恨天涯。

Simplified

柳梢青

锦里繁华。
环宫故邸,叠萼奇花。
俊客妖姬,争飞金勒,齐驻香车。
何须幕障帏遮。
宝杯浸,红云瑞霞。
银烛光中,清歌声里,休恨天涯。

Pronunciation

liǔ shāo qīng

jǐn lǐ fán huá 。
huán gōng gù dǐ , dié è qí huā 。
jùn kè yāo jī , zhēng fēi jīn lè , qí zhù xiāng chē 。
hé xū mù zhàng wéi zhē 。
bǎo bēi jìn , hóng yún ruì xiá 。
yín zhú guāng zhōng , qīng gē shēng lǐ , xiū hèn tiān yá 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.