Traditional

柴懷叔殿院世彩堂

卷服貂冠世間有,榮悴紛紛翻覆手。
不如禦史老萊衣,世彩堂中奉春酒。
北鬥為觴山作豆,鳳竹鸞絲太中壽。
今年宗祀降恩綸,太中拜前公拜後。
嗚呼人誰無父母,盛事有及公家否?
萬鍾苦晚三釜薄,人生此恨十八九。
我欲殺青書孝友,愧非太史馬牛走。
聖朝若遣采詩官,尚可為公圖不朽。

Simplified

柴怀叔殿院世彩堂

卷服貂冠世间有,荣悴纷纷翻覆手。
不如御史老莱衣,世彩堂中奉春酒。
北斗为觞山作豆,凤竹鸾丝太中寿。
今年宗祀降恩纶,太中拜前公拜後。
呜呼人谁无父母,盛事有及公家否?
万锺苦晚三釜薄,人生此恨十八九。
我欲杀青书孝友,愧非太史马牛走。
圣朝若遣采诗官,尚可为公图不朽。

Pronunciation

chái huái shū diàn yuàn shì cǎi táng

juàn fú diāo guān shì jiān yǒu , róng cuì fēn fēn fān fù shǒu 。
bù rú yù shǐ lǎo lái yī , shì cǎi táng zhōng fèng chūn jiǔ 。
běi dǒu wéi shāng shān zuò dòu , fèng zhú luán sī tài zhōng shòu 。
jīn nián zōng sì jiàng ēn lún , tài zhōng bài qián gōng bài hòu 。
wū hū rén shuí wú fù mǔ , shèng shì yǒu jí gōng jiā fǒu ?
wàn zhōng kǔ wǎn sān fǔ báo , rén shēng cǐ hèn shí bā jiǔ 。
wǒ yù shā qīng shū xiào yǒu , kuì fēi tài shǐ mǎ niú zǒu 。
shèng zhāo ruò qiǎn cǎi shī guān , shàng kě wéi gōng tú bù xiǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.