Traditional

桂枝香

武夷九曲。
甚樂響雲韶,旆走星纛。
更捧瓊漿九醞,蟠桃初熟。
元來崧嶽生申旦,會群仙,獻長生箓。
歲寒堂上,冰壺影裏,長跨青鹿。
記往日,堤沙舊築。
有書龠金騰,勛寫歌鵠。
更化和朝,半是世臣喬木。
明年瑞慶才經月,侍重瞳,應奉卮玉。
此時奮建聯班,卻將萬年齊祝。

Simplified

桂枝香

武夷九曲。
甚乐响云韶,旆走星纛。
更捧琼浆九酝,蟠桃初熟。
元来崧岳生申旦,会群仙,献长生箓。
岁寒堂上,冰壶影里,长跨青鹿。
记往日,堤沙旧筑。
有书龠金腾,勋写歌鹄。
更化和朝,半是世臣乔木。
明年瑞庆才经月,侍重瞳,应奉卮玉。
此时奋建联班,却将万年齐祝。

Pronunciation

guì zhī xiāng

wǔ yí jiǔ qū 。
shèn lè xiǎng yún sháo , pèi zǒu xīng dào 。
gēng pěng qióng jiāng jiǔ yùn , pán táo chū shú 。
yuán lái sōng yuè shēng shēn dàn , huì qún xiān , xiàn cháng shēng lù 。
suì hán táng shàng , bīng hú yǐng lǐ , cháng kuà qīng lù 。
jì wǎng rì , dī shā jiù zhù 。
yǒu shū yuè jīn téng , xūn xiě gē hú 。
gēng huà hé zhāo , bàn shì shì chén qiáo mù 。
míng nián ruì qìng cái jīng yuè , shì zhòng tóng , yīng fèng zhī yù 。
cǐ shí fèn jiàn lián bān , què jiāng wàn nián qí zhù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.