Traditional

桃源憶故人

梅梢弄粉香猶嫩。
欲寄江南春信。
別後寸腸縈損。
說與伊爭穩。
小爐獨守寒灰盡。
忍淚低頭畫盡。
眉上萬重新恨。
竟日無人問。

Simplified

桃源忆故人

梅梢弄粉香犹嫩。
欲寄江南春信。
别後寸肠萦损。
说与伊争稳。
小炉独守寒灰尽。
忍泪低头画尽。
眉上万重新恨。
竟日无人问。

Pronunciation

táo yuán yì gù rén

méi shāo nòng fěn xiāng yóu nèn , yù jì jiāng nán chūn xìn , bié hòu cùn cháng yíng sǔn , shuō yǔ yī zhēng wěn , xiǎo lú dú shǒu hán huī jìn , rěn lèi dī tóu huà jìn , méi shàng wàn zhòng xīn hèn , jìng rì wú rén wèn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.