Traditional

桃源憶故人

碧紗影弄東風曉。
一夜海棠開了。
枝上數聲啼鳥。
妝點愁多少。
妒雲恨雨腰支裊。
眉黛不忺重掃。
薄倖不來春老。
羞帶宜男草。

Simplified

桃源忆故人

碧纱影弄东风晓。
一夜海棠开了。
枝上数声啼鸟。
妆点愁多少。
妒云恨雨腰支袅。
眉黛不忺重扫。
薄倖不来春老。
羞带宜男草。

Pronunciation

táo yuán yì gù rén

bì shā yǐng nòng dōng fēng xiǎo , yī yè hǎi táng kāi liǎo , zhī shàng shù shēng tí niǎo , zhuāng diǎn chóu duō shǎo , dù yún hèn yǔ yāo zhī niǎo , méi dài bù xiān zhòng sǎo , báo xìng bù lái chūn lǎo , xiū dài yí nán cǎo ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.