Traditional

桃源憶故人

斜陽寂歷柴門閉。
一點炊煙時起。
雞犬往來林外。
俱有蕭然意。
衰翁老去疏榮利。
絕愛山城無事。
臨去畫樓頻倚。
何日重來此。

Simplified

桃源忆故人

斜阳寂历柴门闭。
一点炊烟时起。
鸡犬往来林外。
俱有萧然意。
衰翁老去疏荣利。
绝爱山城无事。
临去画楼频倚。
何日重来此。

Pronunciation

táo yuán yì gù rén

xié yáng jì lì chái mén bì , yī diǎn chuī yān shí qǐ , jī quǎn wǎng lái lín wài , jù yǒu xiāo rán yì , shuāi wēng lǎo qù shū róng lì , jué ài shān chéng wú shì , lín qù huà lóu pín yǐ , hé rì zhòng lái cǐ ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.