Traditional

桃源憶故人

欄幹幾曲高齋路。
正在重雲深處。
丹碧未乾人去。
高棟空留句。
離離芳草長亭暮。
無奈征車不住。
惟有斷鴻煙渚。
知我頻回顧。

Simplified

桃源忆故人

栏干几曲高斋路。
正在重云深处。
丹碧未乾人去。
高栋空留句。
离离芳草长亭暮。
无奈征车不住。
惟有断鸿烟渚。
知我频回顾。

Pronunciation

táo yuán yì gù rén

lán gān jī qū gāo zhāi lù , zhèng zài zhòng yún shēn chǔ , dān bì wèi qián rén qù , gāo dòng kōng liú jù , lí lí fāng cǎo cháng tíng mù , wú nài zhēng chē bù zhù , wéi yǒu duàn hóng yān zhǔ , zhī wǒ pín huí gù ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.