Traditional

桃源憶故人

一彈指頃浮生過。
墮甑元知當破。
去去醉吟高臥。
獨唱何須和。
殘年還我從來我。
萬裏江湖煙舸。
脫盡利名韁鎖。
世界元來大。

Simplified

桃源忆故人

一弹指顷浮生过。
堕甑元知当破。
去去醉吟高卧。
独唱何须和。
残年还我从来我。
万里江湖烟舸。
脱尽利名缰锁。
世界元来大。

Pronunciation

táo yuán yì gù rén

yī dàn zhǐ qǐng fú shēng guò , duò zèng yuán zhī dāng pò , qù qù zuì yín gāo wò , dú chàng hé xū hé , cán nián huán wǒ cóng lái wǒ , wàn lǐ jiāng hú yān gě , tuō jìn lì míng jiāng suǒ , shì jiè yuán lái dà ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.