Traditional

桃源憶故人

庭槐沐雨翻新翠。
疊雪香羅初試。
鈴響彩旗天墜。
忽報徐卿二。
簾幃坐客歡聲沸。
脫紫須煩半臂。
借問月娥知未。
速長蟾宮桂。

Simplified

桃源忆故人

庭槐沐雨翻新翠。
叠雪香罗初试。
铃响彩旗天坠。
忽报徐卿二。
帘帏坐客欢声沸。
脱紫须烦半臂。
借问月娥知未。
速长蟾宫桂。

Pronunciation

táo yuán yì gù rén

tíng huái mù yǔ fān xīn cuì , dié xuě xiāng luó chū shì , líng xiǎng cǎi qí tiān zhuì , hū bào xú qīng èr , lián wéi zuò kè huān shēng fèi , tuō zǐ xū fán bàn bì , jiè wèn yuè é zhī wèi , sù cháng chán gōng guì ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.