Traditional

桃花園馬上應制

林間艷色驕天馬,苑裏秾華伴麗人。
願逐南風飛帝席,年年含笑舞青春。

Simplified

桃花园马上应制

林间艳色骄天马,苑里秾华伴丽人。
愿逐南风飞帝席,年年含笑舞青春。

Pronunciation

táo huā yuán mǎ shàng yīng zhì

lín jiān yàn sè jiāo tiān mǎ , yuàn lǐ nóng huá bàn lì rén 。
yuàn zhú nán fēng fēi dì xí , nián nián hán xiào wǔ qīng chūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.