Traditional

桃花雨

淺碧深紅大半殘,惡風催雨剪刀寒。
桃花不比杭州女,洗卻胭脂不耐看。

Simplified

桃花雨

浅碧深红大半残,恶风催雨剪刀寒。
桃花不比杭州女,洗却胭脂不耐看。

Pronounciation

táo huā yǔ

qiǎn bì shēn hóng dà bàn cán , è fēng cuī yǔ jiǎn dāo hán 。
táo huā bù bǐ háng zhōu nǚ , xǐ què yān zhī bù nài kàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.