Traditional

桃話冷落

桃花冷落被風飄,飄落殘花過小橋。
橋下金魚雙戲水,水邊小鳥理新毛。
毛衣未濕黃梅雨,雨滴江梨分外嬌。
嬌姿常伴垂楊柳,柳外雙飛紫燕高。
高閣佳人吹玉笛,笛邊鸞線掛絲絳。
絳絲玲瓏香佛手,手中有扇望河潮。
潮平兩岸風帆穩,穩坐舟中且慢搖。
搖入西河天將晚,晚窗寂寞嘆無聊。
聊推紗窗觀冷落,落雲渺渺被水敲,敲門借問天臺路,路過小橋有斷橋,橋邊種碧桃。

Simplified

桃话冷落

桃花冷落被风飘,飘落残花过小桥。
桥下金鱼双戏水,水边小鸟理新毛。
毛衣未湿黄梅雨,雨滴江梨分外娇。
娇姿常伴垂杨柳,柳外双飞紫燕高。
高阁佳人吹玉笛,笛边鸾线挂丝绦。
绦丝玲珑香佛手,手中有扇望河潮。
潮平两岸风帆稳,稳坐舟中且慢摇。
摇入西河天将晚,晚窗寂寞叹无聊。
聊推纱窗观冷落,落云渺渺被水敲,敲门借问天台路,路过小桥有断桥,桥边种碧桃。

Pronunciation

táo huà lěng luò

táo huā lěng luò bèi fēng piāo , piāo luò cán huā guò xiǎo qiáo 。
qiáo xià jīn yú shuāng xì shuǐ , shuǐ biān xiǎo niǎo lǐ xīn máo 。
máo yī wèi shī huáng méi yǔ , yǔ dī jiāng lí fēn wài jiāo 。
jiāo zī cháng bàn chuí yáng liǔ , liǔ wài shuāng fēi zǐ yàn gāo 。
gāo gé jiā rén chuī yù dí , dí biān luán xiàn guà sī tāo 。
tāo sī líng lóng xiāng fó shǒu , shǒu zhōng yǒu shàn wàng hé cháo 。
cháo píng liǎng àn fēng fān wěn , wěn zuò zhōu zhōng qiě màn yáo 。
yáo rù xī hé tiān jiāng wǎn , wǎn chuāng jì mò tàn wú liáo 。
liáo tuī shā chuāng guān lěng luò , luò yún miǎo miǎo bèi shuǐ qiāo , qiāo mén jiè wèn tiān tái lù , lù guò xiǎo qiáo yǒu duàn qiáo , qiáo biān zhǒng bì táo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.