Traditional

桐花

春令有常候,清明桐始發。
何此巴峽中,桐花開十月?
豈伊物理變?
信是土宜別。
地氣反寒暄,天時倒生殺。
草木堅強物,所稟固難奪。
風候一參差,榮枯遂乖剌。
況吾北人性,不耐南方熱。
強羸壽夭間,安得依時節?

Simplified

桐花

春令有常候,清明桐始发。
何此巴峡中,桐花开十月?
岂伊物理变?
信是土宜别。
地气反寒暄,天时倒生杀。
草木坚强物,所禀固难夺。
风候一参差,荣枯遂乖剌。
况吾北人性,不耐南方热。
强羸寿夭间,安得依时节?

Pronunciation

tóng huā

chūn líng yǒu cháng hòu , qīng míng tóng shǐ fā 。
hé cǐ bā xiá zhōng , tóng huā kāi shí yuè ?
qǐ yī wù lǐ biàn ?
xìn shì tǔ yí bié 。
dì qì fǎn hán xuān , tiān shí dǎo shēng shā 。
cǎo mù jiān qiáng wù , suǒ bǐng gù nán duó 。
fēng hòu yī cān chà , róng kū suì guāi là 。
kuàng wú běi rén xìng , bù nài nán fāng rè 。
qiáng léi shòu yāo jiān , ān dé yī shí jié ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.