Traditional

橋亭卯飲

卯時偶飲齋時臥,林下高橋橋上亭。
松影過窗眠始覺,竹風吹面醉初醒。
就荷葉上包魚鲊,當石渠中浸酒瓶。
生計悠悠身兀兀,甘從妻喚作劉伶。

Simplified

桥亭卯饮

卯时偶饮斋时卧,林下高桥桥上亭。
松影过窗眠始觉,竹风吹面醉初醒。
就荷叶上包鱼鲊,当石渠中浸酒瓶。
生计悠悠身兀兀,甘从妻唤作刘伶。

Pronunciation

qiáo tíng mǎo yǐn

mǎo shí ǒu yǐn zhāi shí wò , lín xià gāo qiáo qiáo shàng tíng 。
sōng yǐng guò chuāng mián shǐ jué , zhú fēng chuī miàn zuì chū xǐng 。
jiù hé yè shàng bāo yú zhǎ , dāng shí qú zhōng jìn jiǔ píng 。
shēng jì yōu yōu shēn wù wù , gān cóng qī huàn zuò liú líng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.