Traditional

梁司馬畫馬歌

畫精神,畫筋骨,一團旋風瞥滅沒。
仰秣如上賀蘭山,低頭欲飲長城窟。
此馬昂然獨此群,阿爺是龍飛入雲。
黃沙枯磧無寸草,一日行過千裏道。
展處把筆欲描時,司馬一騧賽傾倒。

Simplified

梁司马画马歌

画精神,画筋骨,一团旋风瞥灭没。
仰秣如上贺兰山,低头欲饮长城窟。
此马昂然独此群,阿爷是龙飞入云。
黄沙枯碛无寸草,一日行过千里道。
展处把笔欲描时,司马一騧赛倾倒。

Pronunciation

liáng sī mǎ huà mǎ gē

huà jīng shén , huà jīn gǔ , yī tuán xuán fēng piē miè méi 。
yǎng mò rú shàng hè lán shān , dī tóu yù yǐn cháng chéng kū 。
cǐ mǎ áng rán dú cǐ qún , ā yé shì lóng fēi rù yún 。
huáng shā kū qì wú cùn cǎo , yī rì xíng guò qiān lǐ dào 。
zhǎn chǔ bǎ bǐ yù miáo shí , sī mǎ yī guā sài qīng dǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.