Traditional

梁州令

紅杏墻頭樹。
紫萼香心初吐。
新年花發舊時枝,徘徊千繞,獨共東風語。
陽臺一夢如雲雨。
為問今何處。
離情別恨多少,條條結向垂楊縷。
此事難分付。
初心本誰先許。
竊香解佩兩沈沈,知他而今,記得當初否。
誰教薄倖輕相誤。
不信道,相思苦。
如今卻恁空追悔,元來也會憶人去。

Simplified

梁州令

红杏墙头树。
紫萼香心初吐。
新年花发旧时枝,徘徊千绕,独共东风语。
阳台一梦如云雨。
为问今何处。
离情别恨多少,条条结向垂杨缕。
此事难分付。
初心本谁先许。
窃香解佩两沈沈,知他而今,记得当初否。
谁教薄倖轻相误。
不信道,相思苦。
如今却恁空追悔,元来也会忆人去。

Pronunciation

liáng zhōu líng

hóng xìng qiáng tóu shù 。
zǐ è xiāng xīn chū tǔ 。
xīn nián huā fā jiù shí zhī , pái huái qiān rào , dú gòng dōng fēng yǔ 。
yáng tái yī mèng rú yún yǔ 。
wéi wèn jīn hé chǔ 。
lí qíng bié hèn duō shǎo , tiáo tiáo jié xiàng chuí yáng lǚ 。
cǐ shì nán fēn fù 。
chū xīn běn shuí xiān xǔ 。
qiè xiāng jiě pèi liǎng shěn shěn , zhī tā ér jīn , jì dé dāng chū fǒu 。
shuí jiào báo xìng qīng xiāng wù 。
bù xìn dào , xiāng sī kǔ 。
rú jīn què nèn kōng zhuī huǐ , yuán lái yě huì yì rén qù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.