Traditional

梁廣畫花歌

王母欲過劉徹家,飛瓊夜入雲輧車。
紫書分付與青鳥,卻向人間求好花。
上元夫人最小女,頭面端正能言語。
手把梁生畫花看,凝嚬掩笑心相許。
心相許,為白阿娘從嫁與。

Simplified

梁广画花歌

王母欲过刘彻家,飞琼夜入云輧车。
紫书分付与青鸟,却向人间求好花。
上元夫人最小女,头面端正能言语。
手把梁生画花看,凝嚬掩笑心相许。
心相许,为白阿娘从嫁与。

Pronunciation

liáng guǎng huà huā gē

wáng mǔ yù guò liú chè jiā , fēi qióng yè rù yún peng chē 。
zǐ shū fēn fù yǔ qīng niǎo , què xiàng rén jiān qiú hǎo huā 。
shàng yuán fū rén zuì xiǎo nǚ , tóu miàn duān zhèng néng yán yǔ 。
shǒu bǎ liáng shēng huà huā kàn , níng pín yǎn xiào xīn xiāng xǔ 。
xīn xiāng xǔ , wéi bái ā niáng cóng jià yǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.