Traditional

梅市

沙際人家半掩扉,借炊小住不相違。
水生溪面大魚躍,風定草頭雙蝶飛。
竹院遊僧聞鼓集,煙畦老圃荷鋤歸。
浩然物外真堪樂,回首浮生萬事非。

Simplified

梅市

沙际人家半掩扉,借炊小住不相违。
水生溪面大鱼跃,风定草头双蝶飞。
竹院游僧闻鼓集,烟畦老圃荷锄归。
浩然物外真堪乐,回首浮生万事非。

Pronunciation

méi shì

shā jì rén jiā bàn yǎn fēi , jiè chuī xiǎo zhù bù xiāng wéi 。
shuǐ shēng xī miàn dà yú yuè , fēng dìng cǎo tóu shuāng dié fēi 。
zhú yuàn yóu sēng wén gǔ jí , yān qí lǎo pǔ hé chú guī 。
hào rán wù wài zhēn kān lè , huí shǒu fú shēng wàn shì fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.