Traditional

梅市暮歸

老境惟閉門,不與事物接。
時逢佳山水,尚復快登涉。
山程策子蹇,水泛搖短楫。
今茲稅駕地,佳事喜稠疊。
雲生濕行滕,風細掠醉頰。
旅羹芼玉糝,僧飯敷白?

葑火煨芋魁,瓦甑炊豆莢。
經行出幽圃,懹抱頗自愜。
枯籬絡丹實,深澗堆黃葉。
白雲橫谷口,緣筱穿山脅。
還家寧迫暮,取路羞徑捷。
何當倚蒲龕,一坐十小劫。

Simplified

梅市暮归

老境惟闭门,不与事物接。
时逢佳山水,尚复快登涉。
山程策子蹇,水泛摇短楫。
今兹税驾地,佳事喜稠叠。
云生湿行滕,风细掠醉颊。
旅羹芼玉糁,僧饭敷白?

葑火煨芋魁,瓦甑炊豆荚。
经行出幽圃,懹抱颇自惬。
枯篱络丹实,深涧堆黄叶。
白云横谷口,缘筱穿山胁。
还家宁迫暮,取路羞径捷。
何当倚蒲龛,一坐十小劫。

Pronunciation

méi shì mù guī

lǎo jìng wéi bì mén , bù yǔ shì wù jiē 。
shí féng jiā shān shuǐ , shàng fù kuài dēng shè 。
shān chéng cè zǐ jiǎn , shuǐ fàn yáo duǎn jí 。
jīn zī shuì jià dì , jiā shì xǐ chóu dié 。
yún shēng shī xíng téng , fēng xì l lǚ gēng máo yù sǎn , sēng fàn fū bái ?

fēng huǒ wēi yù kuí , wǎ zèng chuī dòu jiá 。
jīng xíng chū yōu pǔ , ràng bào pō zì qiè 。
kū lí luò dān shí , shēn jiàn duī huáng yè 。
bái yún héng gǔ kǒu , yuán xiǎo chuān shān xié 。
huán jiā níng pò mù , qǔ lù xiū jìng jié 。
hé dāng yǐ pú kān , yī zuò shí xiǎo jié 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.