Traditional

梅灣

白石盤盤磴,清香樹樹梅。
山深不吟賞,辜負委蒼苔。

Simplified

梅湾

白石盘盘磴,清香树树梅。
山深不吟赏,辜负委苍苔。

Pronunciation

méi wān

bái shí pán pán dèng , qīng xiāng shù shù méi 。
shān shēn bù yín shǎng , gū fù wěi cāng tái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.