Traditional

梅花引

園林靜。
蕭索景。
寒梅漏泄東君信。
探春回。
探春回。
四時卻被,伊家苦相催。
江村畔。
開爛熳。
看看又近年光晚。
綻芬芳。
噴清香。
壽陽宮裏,愛學靚梳妝。
夭桃紅杏誇顏色。
爭似情懷雪中拆。
冒嚴寒。
冒嚴寒。
遊蜂戲蝶,莫作等閑看。
故人別後知何處。
春色嶺頭逢驛使。
贈新詩。
折高枝。
樓上一聲,羌管不須吹。

Simplified

梅花引

园林静。
萧索景。
寒梅漏泄东君信。
探春回。
探春回。
四时却被,伊家苦相催。
江村畔。
开烂熳。
看看又近年光晚。
绽芬芳。
喷清香。
寿阳宫里,爱学靓梳妆。
夭桃红杏夸颜色。
争似情怀雪中拆。
冒严寒。
冒严寒。
游蜂戏蝶,莫作等闲看。
故人别後知何处。
春色岭头逢驿使。
赠新诗。
折高枝。
楼上一声,羌管不须吹。

Pronunciation

méi huā yǐn

yuán lín jìng 。
xiāo suǒ jǐng 。
hán méi lòu xiè dōng jūn xìn 。
tàn chūn huí 。
tàn chūn huí 。
sì shí què bèi , yī jiā kǔ xiāng cuī 。
jiāng cūn pàn 。
kāi làn màn 。
kàn kàn yòu jìn nián guāng wǎn 。
zhàn fēn fāng 。
pēn qīng xiāng 。
shòu yáng gōng lǐ , ài xué jìng shū zhuāng 。
yāo táo hóng xìng kuā yán sè 。
zhēng sì qíng huái xuě zhōng chāi 。
mào yán hán 。
mào yán hán 。
yóu fēng xì dié , mò zuò děng xián kàn 。
gù rén bié hòu zhī hé chǔ 。
chūn sè lǐng tóu féng yì shǐ 。
zèng xīn shī 。
zhē gāo zhī 。
lóu shàng yī shēng , qiāng guǎn bù xū chuī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.