Traditional

梅花絕句

體中頗覺不能佳,急就梅花一散懷。
沖雨涉溪君會否?
免教麈土涴青鞋。

Simplified

梅花绝句

体中颇觉不能佳,急就梅花一散怀。
冲雨涉溪君会否?
免教麈土涴青鞋。

Pronunciation

méi huā jué jù

tǐ zhōng pō jué bù néng jiā , jí jiù méi huā yī sàn huái 。
chōng yǔ shè xī jūn huì fǒu ?
miǎn jiào zhǔ tǔ wǎn qīng xié 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.