Traditional

梅花絕句

紅梅過後到緗梅,一種春風不並開。
造物無心還有意,引教日日放翁來。

Simplified

梅花绝句

红梅过後到缃梅,一种春风不并开。
造物无心还有意,引教日日放翁来。

Pronunciation

méi huā jué jù

hóng méi guò hòu dào xiāng méi , yī zhǒng chūn fēng bù bìng kāi 。
zào wù wú xīn huán yǒu yì , yǐn jiào rì rì fàng wēng lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.