Traditional

梅花絕句

低空銀一鉤,糝野玉三尺。
愁絕水邊花,無人問消息。

Simplified

梅花绝句

低空银一钩,糁野玉三尺。
愁绝水边花,无人问消息。

Pronunciation

méi huā jué jù

dī kōng yín yī gōu , sǎn yě yù sān chǐ 。
chóu jué shuǐ biān huā , wú rén wèn xiāo xī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.