Traditional

梅花絕句

山月縞中庭,幽人酒初醒。
不是怯清寒,愁蹋梅花影。

Simplified

梅花绝句

山月缟中庭,幽人酒初醒。
不是怯清寒,愁蹋梅花影。

Pronunciation

méi huā jué jù

shān yuè gǎo zhōng tíng , yōu rén jiǔ chū xǐng 。
bù shì qiè qīng hán , chóu tà méi huā yǐng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.