Traditional

梅花

欲輿梅為友,常憂不稱渠。
從今斷火食,飲水讀僊書。

Simplified

梅花

欲舆梅为友,常忧不称渠。
从今断火食,饮水读僊书。

Pronunciation

méi huā

yù yú méi wéi yǒu , cháng yōu bù chēng qú 。
cóng jīn duàn huǒ shí , yǐn shuǐ dú xiān shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.