Traditional

梅花

五十年間萬事非,放翁依舊掩柴扉。
相從不厭閑風月,隻有梅花與釣磯。

Simplified

梅花

五十年间万事非,放翁依旧掩柴扉。
相从不厌闲风月,只有梅花与钓矶。

Pronunciation

méi huā

wǔ shí nián jiān wàn shì fēi , fàng wēng yī jiù yǎn chái fēi 。
xiāng cóng bù yàn xián fēng yuè , zhī yǒu méi huā yǔ diào jī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.