Traditional

夢上山 時足疾未平。

夜夢上嵩山,獨攜藜杖出。
千巖與萬壑,遊覽皆周畢。
夢中足不病,健似少年日。
既悟神返初,依然舊形質。
始知形神內,形病神無疾。
形神兩是幻,夢寤俱非實。
晝行雖蹇澀,夜步頗安逸。
晝夜既平分,其間何得失?

Simplified

梦上山 时足疾未平。

夜梦上嵩山,独携藜杖出。
千岩与万壑,游览皆周毕。
梦中足不病,健似少年日。
既悟神返初,依然旧形质。
始知形神内,形病神无疾。
形神两是幻,梦寤俱非实。
昼行虽蹇涩,夜步颇安逸。
昼夜既平分,其间何得失?

Pronunciation

mèng shàng shān shí zú jí wèi píng 。

yè mèng shàng sōng shān , dú xié lí zhàng chū 。
qiān yán yǔ wàn hè , yóu lǎn jiē zhōu bì 。
mèng zhōng zú bù bìng , jiàn sì shǎo nián rì 。
jì wù shén fǎn chū , yī rán jiù xíng zhì 。
shǐ zhī xíng shén nèi , xíng bìng shén wú jí 。
xíng shén liǎng shì huàn , mèng wù jù fēi shí 。
zhòu xíng suī jiǎn sè , yè bù pō ān yì 。
zhòu yè jì píng fēn , qí jiān hé dé shī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.