Traditional

夢與李七、庾三十二同訪元九

夜夢歸長安,見我故親友。
損之在我左,順之在我右。
雲是二月天,春風出攜手。
同過靖安裏,下馬尋元九。
元九正獨坐,見我笑開口。
還指西院花,乃開北亭酒。
如言各有故,似惜歡難久。
神合俄頃間,神離欠申後。
覺來疑在側,求索無所有。
殘燈影閃墻,斜月光穿牖。
天明西北望,萬裏君知否?
老去無見期,踟躕搔白首。

Simplified

梦与李七、庾三十二同访元九

夜梦归长安,见我故亲友。
损之在我左,顺之在我右。
云是二月天,春风出携手。
同过靖安里,下马寻元九。
元九正独坐,见我笑开口。
还指西院花,乃开北亭酒。
如言各有故,似惜欢难久。
神合俄顷间,神离欠申后。
觉来疑在侧,求索无所有。
残灯影闪墙,斜月光穿牖。
天明西北望,万里君知否?
老去无见期,踟蹰搔白首。

Pronunciation

mèng yǔ lǐ qī b yǔ sān shí èr tóng fǎng yuán jiǔ

yè mèng guī cháng ān , jiàn wǒ gù qīn yǒu 。
sǔn zhī zài wǒ zuǒ , shùn zhī zài wǒ yòu 。
yún shì èr yuè tiān , chūn fēng chū xié shǒu 。
tóng guò jìng ān lǐ , xià mǎ xún yuán jiǔ 。
yuán jiǔ zhèng dú zuò , jiàn wǒ xiào kāi kǒu 。
huán zhǐ xī yuàn huā , nǎi kāi běi tíng jiǔ 。
rú yán gè yǒu gù , sì xī huān nán jiǔ 。
shén hé é qǐng jiān , shén lí qiàn shēn hòu 。
jué lái yí zài cè , qiú suǒ wú suǒ yǒu 。
cán dēng yǐng shǎn qiáng , xié yuè guāng chuān yǒu 。
tiān míng xī běi wàng , wàn lǐ jūn zhī fǒu ?
lǎo qù wú jiàn qī , chí chú sāo bái shǒu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.