Traditional

夢中作

世事何由可控摶?
故山歸臥有余歡。
澗泉見底藥根瘦,石室生雲丹竈寒。
人遠忽聞清嘯起,山開頻得異書看。
一朝出赴安期約,萬裏煙霄駕紫鸞。

Simplified

梦中作

世事何由可控抟?
故山归卧有余欢。
涧泉见底药根瘦,石室生云丹灶寒。
人远忽闻清啸起,山开频得异书看。
一朝出赴安期约,万里烟霄驾紫鸾。

Pronunciation

mèng zhōng zuò

shì shì hé yóu kě kòng tuán ?
gù shān guī wò yǒu yú huān 。
jiàn quán jiàn dǐ yào gēn shòu , shí shì shēng yún dān zào hán 。
rén yuǎn hū wén qīng xiào qǐ , shān kāi pín dé yì shū kàn 。
yī zhāo chū fù ān qī yuē , wàn lǐ yān xiāo jià zǐ luán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.