Traditional

夢中作

野鶴翩僊啄粒微,碧桃縹緲著花稀。
海山又見春風到,丹竈苔封人未歸。

Simplified

梦中作

野鹤翩僊啄粒微,碧桃缥缈著花稀。
海山又见春风到,丹灶苔封人未归。

Pronunciation

mèng zhōng zuò

yě hè piān xiān zhuó lì wēi , bì táo piǎo miǎo zhù huā xī 。
hǎi shān yòu jiàn chūn fēng dào , dān zào tái fēng rén wèi guī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.