Traditional

夢仙

人有夢仙者,夢身升上清。
坐乘一白鶴,前引雙紅旌。
羽衣忽飄飄,玉鸞俄錚錚。
半空直下視,人世塵冥冥。
漸失鄉國處,才分山水形。
東海一片白,列嶽五點青。
須臾群仙來,相引朝玉京。
安期羨門輩,列侍如公卿。
仰謁玉皇帝,稽首前致誠。
帝言汝仙才,努力勿自輕。
卻後十五年,期汝不死庭。
再拜受斯言,既寤喜且驚。
秘之不敢泄,誓誌居巖扃。
恩愛舍骨肉,飲食斷膻腥。
朝餐雲母散,夜吸沆瀣精。
空山三十載,日望輜軿迎。
前期過已久,鸞鶴無來聲。
齒發日衰白,耳目減聰明。
一朝同物化,身與糞壤並。
神仙信有之,俗力非可營。
茍無金骨相,不列丹臺名。
徒傳辟谷法,虛受燒丹經。
隻自取勤苦,百年終不成。
悲哉夢仙人,一夢誤一生!

Simplified

梦仙

人有梦仙者,梦身升上清。
坐乘一白鹤,前引双红旌。
羽衣忽飘飘,玉鸾俄铮铮。
半空直下视,人世尘冥冥。
渐失乡国处,才分山水形。
东海一片白,列岳五点青。
须臾群仙来,相引朝玉京。
安期羡门辈,列侍如公卿。
仰谒玉皇帝,稽首前致诚。
帝言汝仙才,努力勿自轻。
却后十五年,期汝不死庭。
再拜受斯言,既寤喜且惊。
秘之不敢泄,誓志居岩扃。
恩爱舍骨肉,饮食断膻腥。
朝餐云母散,夜吸沆瀣精。
空山三十载,日望辎軿迎。
前期过已久,鸾鹤无来声。
齿发日衰白,耳目减聪明。
一朝同物化,身与粪壤并。
神仙信有之,俗力非可营。
苟无金骨相,不列丹台名。
徒传辟谷法,虚受烧丹经。
只自取勤苦,百年终不成。
悲哉梦仙人,一梦误一生!

Pronunciation

mèng xiān

rén yǒu mèng xiān zhě , mèng shēn shēng shàng qīng 。
zuò chéng yī bái hè , qián yǐn shuāng hóng jīng 。
yǔ yī hū piāo piāo , yù luán é zhēng zhēng 。
bàn kōng zhí xià shì , rén shì chén míng míng 。
jiàn shī xiāng guó chǔ , cái fēn shān shuǐ xíng 。
dōng hǎi yī piàn bái , liè yuè wǔ diǎn qīng 。
xū yú qún xiān lái , xiāng yǐn zhāo yù jīng 。
ān qī xiàn mén bèi , liè shì rú gōng qīng 。
yǎng yè yù huáng dì , jī shǒu qián zhì chéng 。
dì yán rǔ xiān cái , nǔ lì wù zì qīng 。
què hòu shí wǔ nián , qī rǔ bù sǐ tíng 。
zài bài shòu sī yán , jì wù xǐ qiě jīng 。
mì zhī bù gǎn xiè , shì zhì jū yán jiōng 。
ēn ài shè gǔ ròu , yǐn shí duàn shān xīng 。
zhāo cān yún mǔ sàn , yè xī hàng xiè jīng 。
kōng shān sān shí zài , rì wàng zī píng yíng 。
qián qī guò yǐ jiǔ , luán hè wú lái shēng 。
chǐ fā rì shuāi bái , ěr mù jiǎn cōng míng 。
yī zhāo tóng wù huà , shēn yǔ fèn rǎng bìng 。
shén xiān xìn yǒu zhī , sú lì fēi kě yíng 。
gǒu wú jīn gǔ xiāng , bù liè dān tái míng 。
tú chuán bì gǔ fǎ , xū shòu shāo dān jīng 。
zhī zì qǔ qín kǔ , bǎi nián zhōng bù chéng 。
bēi zāi mèng xiān rén , yī mèng wù yī shēng !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.