Traditional

夢入堂內詩

雕梁舊刻杏。
香壁本泥椒。
幔繩金麥穗。
簾鉤銀蒜條。
畫眉千度拭。
梳頭百遍撩。
小衫裁裹臂。
纏弦搯抱腰。
日光釵焰動。
窗影鏡花搖。
歌曲風吹韻。
笙簧

Simplified

梦入堂内诗

雕梁旧刻杏。
香壁本泥椒。
幔绳金麦穗。
帘钩银蒜条。
画眉千度拭。
梳头百遍撩。
小衫裁裹臂。
缠弦搯抱腰。
日光钗焰动。
窗影镜花摇。
歌曲风吹韵。
笙簧

Pronunciation

mèng rù táng nèi shī

diāo liáng jiù kè xìng , xiāng bì běn ní jiāo , màn shéng jīn mài suì , lián gōu yín suàn tiáo , huà méi qiān dù shì , shū tóu bǎi biàn liāo , xiǎo shān cái guǒ bì , chán xián tāo bào yāo , rì guāng chāi yàn dòng , chuāng yǐng jìng huā yáo , gē qū fēng chuī yùn , shēng huáng

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.