Traditional

夢後吟

醉中還有夢,身外已無心。
明鏡唯知老,青山何處深。

Simplified

梦后吟

醉中还有梦,身外已无心。
明镜唯知老,青山何处深。

Pronunciation

mèng hòu yín

zuì zhōng huán yǒu mèng , shēn wài yǐ wú xīn 。
míng jìng wéi zhī lǎo , qīng shān hé chǔ shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.