Traditional

夢回

病骨便衾暖,羈懷怯夢回。
鐘殘燈燼落,香冷雨聲來。
老抱憂時誌,狂非濟世材。
明朝入冬假,燒兔薦新醅。

Simplified

梦回

病骨便衾暖,羁怀怯梦回。
钟残灯烬落,香冷雨声来。
老抱忧时志,狂非济世材。
明朝入冬假,烧兔荐新醅。

Pronunciation

mèng huí

bìng gǔ biàn qīn nuǎn , jī huái qiè mèng huí 。
zhōng cán dēng jìn luò , xiāng lěng yǔ shēng lái 。
lǎo bào yōu shí zhì , kuáng fēi jì shì cái 。
míng zhāo rù dōng jiǎ , shāo tù jiàn xīn pēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.