Traditional

夢天

老兔寒蟾泣天色,雲樓半開壁斜白。
玉輪軋露濕團光,鸞佩相逢桂香陌。
黃塵清水三山下,更變千年如走馬。
遙望齊州九點煙,一泓海水杯中瀉。

Simplified

梦天

老兔寒蟾泣天色,云楼半开壁斜白。
玉轮轧露湿团光,鸾佩相逢桂香陌。
黄尘清水三山下,更变千年如走马。
遥望齐州九点烟,一泓海水杯中泻。

Pronunciation

mèng tiān

lǎo tù hán chán qì tiān sè , yún lóu bàn kāi bì xié bái 。
yù lún yà lù shī tuán guāng , luán pèi xiāng féng guì xiāng mò 。
huáng chén qīng shuǐ sān shān xià , gēng biàn qiān nián rú zǒu mǎ 。
yáo wàng qí zhōu jiǔ diǎn yān , yī hóng hǎi shuǐ bēi zhōng xiè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.