Traditional

夢得前所酬篇有煉盡美少年之句,因思往事,

煉盡少年成白首,憶初相識到今朝。
昔饒春桂長先折,今伴寒松取後雕。
[昔登科第,夢得多居先。
今同暮年,洛下為老伴。
]生事縱貧猶可過,風情雖老未全銷。
聲華寵命人皆得,若個如君歷七朝。
[夢得貞元中及今,凡仕七朝也。
]

Simplified

梦得前所酬篇有炼尽美少年之句,因思往事,

炼尽少年成白首,忆初相识到今朝。
昔饶春桂长先折,今伴寒松取后凋。
[昔登科第,梦得多居先。
今同暮年,洛下为老伴。
]生事纵贫犹可过,风情虽老未全销。
声华宠命人皆得,若个如君历七朝。
[梦得贞元中及今,凡仕七朝也。
]

Pronunciation

mèng dé qián suǒ chóu piān yǒu liàn jìn měi shǎo nián zhī jù , yīn sī wǎng shì ,

liàn jìn shǎo nián chéng bái shǒu , yì chū xiāng shí dào jīn zhāo 。
xī ráo chūn guì cháng xiān zhē , jīn bàn hán sōng qǔ hòu diāo 。
[ xī dēng kē dì , mèng dé duō jū xiān 。
jīn tóng mù nián , luò xià wéi lǎo bàn 。
] shēng shì zòng pín yóu kě guò , fēng qíng suī lǎo wèi quán xiāo 。
shēng huá chǒng mìng rén jiē dé , ruò gè rú jūn lì qī zhāo 。
[ mèng dé zhēn yuán zhōng jí jīn , fán shì qī zhāo yě 。
]

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.