Traditional

夢得得新詩

池上今宵風月涼,閑教少樂理霓裳。
集仙殿裏新詞到,便播笙歌作樂章。

Simplified

梦得得新诗

池上今宵风月凉,闲教少乐理霓裳。
集仙殿里新词到,便播笙歌作乐章。

Pronunciation

mèng dé dé xīn shī

chí shàng jīn xiāo fēng yuè liáng , xián jiào shǎo lè lǐ ní cháng 。
jí xiān diàn lǐ xīn cí dào , biàn bō shēng gē zuò lè zhāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.