Traditional

夢得相過,援琴命酒,因彈秋思,偶詠所懷,

閑居靜侶偶相招,小飲初酣琴欲調。
我正風前弄秋思,君應天上聽雲韶。
[雲韶,雅曲,上多與宰相同聽之。
]時和始見陶鈞力,物遂方知盛聖朝。
雙鳳棲梧魚在藻,飛沈隨分各逍遙。

Simplified

梦得相过,援琴命酒,因弹秋思,偶咏所怀,

闲居静侣偶相招,小饮初酣琴欲调。
我正风前弄秋思,君应天上听云韶。
[云韶,雅曲,上多与宰相同听之。
]时和始见陶钧力,物遂方知盛圣朝。
双凤栖梧鱼在藻,飞沈随分各逍遥。

Pronunciation

mèng dé xiāng guò , yuán qín mìng jiǔ , yīn dàn qiū sī , ǒu yǒng suǒ huái ,

xián jū jìng lǚ ǒu xiāng zhāo , xiǎo yǐn chū hān qín yù diào 。
wǒ zhèng fēng qián nòng qiū sī , jūn yīng tiān shàng tīng yún sháo 。
[ yún sháo , yǎ qū , shàng duō yǔ zǎi xiāng tóng tīng zhī 。
] shí hé shǐ jiàn táo jūn lì , wù suì fāng zhī shèng shèng zhāo 。
shuāng fèng qī wú yú zài zǎo , fēi shěn suí fēn gè xiāo yáo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.