Traditional

夢微之

夜來攜手夢同遊,晨起盈巾淚莫收。
漳浦老身三度病,鹹陽宿草八回秋。
君埋泉下泥銷骨,我寄人間雪滿頭。
阿衛韓郎相次去,夜臺茫昧得知不?
[阿衛,微之小男。
韓郎,微之愛婿。
]

Simplified

梦微之

夜来携手梦同游,晨起盈巾泪莫收。
漳浦老身三度病,咸阳宿草八回秋。
君埋泉下泥销骨,我寄人间雪满头。
阿卫韩郎相次去,夜台茫昧得知不?
[阿卫,微之小男。
韩郎,微之爱婿。
]

Pronunciation

mèng wēi zhī

yè lái xié shǒu mèng tóng yóu , chén qǐ yíng jīn lèi mò shōu 。
zhāng pǔ lǎo shēn sān dù bìng , xián yáng sù cǎo bā huí qiū 。
jūn mái quán xià ní xiāo gǔ , wǒ jì rén jiān xuě mǎn tóu 。
ā wèi hán láng xiāng cì qù , yè tái máng mèi dé zhī bù ?
[ ā wèi , wēi zhī xiǎo nán 。
hán láng , wēi zhī ài xù 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.