Traditional

夢海山壁間詩不能盡記以其意追補

海上乘雲滿袖風,醉捫星鬥躡虛空。
要知壯觀非塵世,半夜鯨波浴日紅。

Simplified

梦海山壁间诗不能尽记以其意追补

海上乘云满袖风,醉扪星斗蹑虚空。
要知壮观非尘世,半夜鲸波浴日红。

Pronunciation

mèng hǎi shān bì jiān shī bù néng jìn jì yǐ qí yì zhuī bǔ

hǎi shàng chéng yún mǎn xiù fēng , zuì mén xīng dǒu niè xū kōng 。
yào zhī zhuàng guān fēi chén shì , bàn yè jīng bō yù rì hóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.