Traditional

夢蘇州水閣寄馮侍禦

揚州驛裏夢蘇州,夢到花橋水閣頭。
覺後不知馮侍禦,此中昨夜共誰遊?

Simplified

梦苏州水阁寄冯侍御

扬州驿里梦苏州,梦到花桥水阁头。
觉后不知冯侍御,此中昨夜共谁游?

Pronunciation

mèng sū zhōu shuǐ gé jì féng shì yù

yáng zhōu yì lǐ mèng sū zhōu , mèng dào huā qiáo shuǐ gé tóu 。
jué hòu bù zhī féng shì yù , cǐ zhōng zuó yè gòng shuí yóu ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.