Traditional

夢裴相公

五年生死隔,一夕魂夢通。
夢中如往日,同直金鑾宮。
仿佛金紫色,分明冰玉容。
勤勤相眷意,亦與平生同。
既寤知是夢,憫然情未終。
追想當時事,何殊昨夜中?
自我學心法,萬緣成一空。
今朝為君子,流涕一沾胸。

Simplified

梦裴相公

五年生死隔,一夕魂梦通。
梦中如往日,同直金銮宫。
仿佛金紫色,分明冰玉容。
勤勤相眷意,亦与平生同。
既寤知是梦,悯然情未终。
追想当时事,何殊昨夜中?
自我学心法,万缘成一空。
今朝为君子,流涕一沾胸。

Pronunciation

mèng péi xiāng gōng

wǔ nián shēng sǐ gé , yī xī hún mèng tōng 。
mèng zhōng rú wǎng rì , tóng zhí jīn luán gōng 。
fǎng fó jīn zǐ sè , fēn míng bīng yù róng 。
qín qín xiāng juàn yì , yì yǔ píng shēng tóng 。
jì wù zhī shì mèng , mǐn rán qíng wèi zhōng 。
zhuī xiǎng dāng shí shì , hé shū zuó yè zhōng ?
zì wǒ xué xīn fǎ , wàn yuán chéng yī kōng 。
jīn zhāo wéi jūn zǐ , liú tì yī zhān xiōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.