Traditional

梧桐樹

二更裏,傳宇宙。
一點靈光漸通透。
虎龍功交嚴牴備,三屍莫教走。
慧劍空中報冤讎。
斬卻群魔首。

Simplified

梧桐树

二更里,传宇宙。
一点灵光渐通透。
虎龙功交严抵备,三尸莫教走。
慧剑空中报冤雠。
斩却群魔首。

Pronunciation

wú tóng shù

èr gēng lǐ , chuán yǔ zhòu 。
yī diǎn líng guāng jiàn tōng tòu 。
hǔ lóng gōng jiāo yán dǐ bèi , sān shī mò jiào zǒu 。
huì jiàn kōng zhōng bào yuān chóu 。
zhǎn què qún mó shǒu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.