Traditional

梧桐樹

三更裏,一陽動。
金鼎熬煎玉爐烹。
煉就真鉛汞。
匠手鑿開玉蓮蓬。
兩道霞光照昆頂。
萬顆珍珠迸。

Simplified

梧桐树

三更里,一阳动。
金鼎熬煎玉炉烹。
炼就真铅汞。
匠手凿开玉莲蓬。
两道霞光照昆顶。
万颗珍珠迸。

Pronunciation

wú tóng shù

sān gēng lǐ , yī yáng dòng 。
jīn dǐng āo jiān yù lú pēng 。
liàn jiù zhēn qiān gǒng 。
jiàng shǒu záo kāi yù lián péng 。
liǎng dào xiá guāng zhào kūn dǐng 。
wàn kē zhēn zhū bèng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.