Traditional

棹歌行

妾家白蘋洲,隨風作鄉土;弄篙如弄針,不曾拈一縷。
四月魚苗風,隨君到巴東。
十月洗河水,送君發揚子。
揚子波勢惡,無風糧亦作。
江深得魚難,鸕鶿充糕臛。
生子若鳧雛,穿江復入湖。
長時剪荷葉,與兒作衣襦。

Simplified

棹歌行

妾家白苹洲,随风作乡土;弄篙如弄针,不曾拈一缕。
四月鱼苗风,随君到巴东。
十月洗河水,送君发扬子。
扬子波势恶,无风粮亦作。
江深得鱼难,鸬鹚充糕臛。
生子若凫雏,穿江复入湖。
长时剪荷叶,与儿作衣襦。

Pronounciation

zhào gē xíng

qiè jiā bái píng zhōu , suí fēng zuò xiāng tǔ û nòng gāo rú nòng zhēn , bù zēng niān yī lǚ 。
sì yuè yú miáo fēng , suí jūn dào bā dōng 。
shí yuè xǐ hé shuǐ , sòng jūn fā yáng zǐ 。
yáng zǐ bō shì è , wú fēng liáng yì zuò 。
jiāng shēn dé yú nán , lú cí chōng gāo huò 。
shēng zǐ ruò fú chú , chuān jiāng fù rù hú 。
cháng shí jiǎn hé yè , yǔ ér zuò yī rú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.