Traditional

樓上醉書

丈夫不虛生世間,本意滅虜收河山;豈知蹭蹬不稱意,八年梁益雕朱顏。
三更撫枕忽大叫,夢中奪得松亭關。
中原機會嗟屢失,明日茵席留余潛。
益州官樓酒如海,我來解旗論日買。
酒酣博簺為歡娛,信手梟盧喝成采。
牛背爛爛電目光,狂殺自謂元非狂。
故都九廟臣敢忘?
祖宗神靈在帝旁。

Simplified

楼上醉书

丈夫不虚生世间,本意灭虏收河山;岂知蹭蹬不称意,八年梁益凋朱颜。
三更抚枕忽大叫,梦中夺得松亭关。
中原机会嗟屡失,明日茵席留余潜。
益州官楼酒如海,我来解旗论日买。
酒酣博簺为欢娱,信手枭卢喝成采。
牛背烂烂电目光,狂杀自谓元非狂。
故都九庙臣敢忘?
祖宗神灵在帝旁。

Pronunciation

lóu shàng zuì shū

zhàng fū bù xū shēng shì jiān , běn yì miè lǔ shōu hé shān û qǐ zhī cèng dēng bù chēng yì , bā nián liáng yì diāo zhū yán 。
sān gēng fǔ zhěn hū dà jiào , mèng zhōng duó dé sōng tíng guān 。
zhōng yuán jī huì jiē lǚ shī , míng rì yīn xí liú yú qián 。
yì zhōu guān lóu jiǔ rú hǎi , wǒ lái jiě qí lùn rì mǎi 。
jiǔ hān bó sài wéi huān yú , xìn shǒu xiāo lú hē chéng cǎi 。
niú bèi làn làn diàn mù guāng , kuáng shā zì wèi yuán fēi kuáng 。
gù dū jiǔ miào chén gǎn wàng ?
zǔ zōng shén líng zài dì páng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.